Jaarrekening 2017 Dinkelland.

Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2017. Op het eerste gezicht is het boekjaar 2017 natuurlijk afgesloten met een zeer fraai resultaat van ca € 3 miljoen. De fractie van de VVD wil het college feliciteren met dit resultaat alsmede met het feit dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij deze jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn zeer uitgebreid en voorzien van de nodige toelichtingen, waardoor een goed beeld ontstaat van de activiteiten en geldstromen binnen de gemeente Dinkelland.

 Een nadere analyse laat echter vrij snel zien dat dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door de incidentele opbrengst in verband met de verkoop van de aandelen Vitens.

Zonder deze bijzondere baten waren de plussen en de minnen in grote lijnen met elkaar in evenwicht hetgeen tot een resultaat van licht positief of licht negatief zou hebben geleid. Bij een paar van deze plussen en minnen wil de fractie van de VVD wel even stil staan. De VVD-fractie heeft toch wel met enige zorg kennis genomen van een aantal correcties die in het boekjaar 2017 zijn doorgevoerd.

Allereerst is dat de extra afschrijving van ca € 800.000 op de onderwijsgebouwen.

Daarnaast zijn er “fouten” geconstateerd bij de waardering van verschillende complexen voor woningbouw. In het accountantsverslag bij de jaarrekening wordt een aantal keren geconstateerd dat is uitgegaan van:

-          een “te laag aantal te verkopen m2” of van

-          een “te hoog aantal m2 te verkopen grond”, of van

-          een wijziging in de kosten als gevolg van “een fout in de herziening in 2016” of

-          doordat in de herziening 2016 abusievelijk ook fase 3 en 4 zijn meegenomen.

Kortom: allerlei fouten in de financiële verslaggeving van voorgaande jaren.

De correctie van deze fouten in 2017 zou tot de conclusie kunnen (en in feite moeten) leiden dat, zowel de verantwoordelijken binnen de gemeente als de accountant, nu zodanig met de stofkam door de administratie zijn gegaan, dat alle pijnpunten er uit zijn. Het feit echter dat deze fouten hebben kunnen ontstaan en kortere of langere tijd niet opgemerkt zijn en in de administratie zijn blijven zitten, maakt toch dat de fractie van de VVD zich nog niet echt comfortbal voelt bij dit geheel.

We hebben in de commissie al kunnen vernemen van de wethouder dat eea zeker de aandacht heeft van dit college.

Naast deze tekortkomingen van administratieve aard valt natuurlijk de fout op die heeft geleid tot de voorziening van een claimrisico  voor het complex De Mors in Ootmarsum. Deze claim is al een aantal jaren latent aanwezig maar blijkt inmiddels toch vrij concreet te worden. Mede vanwege het positieve resultaat over 2017 vanwege de verkoopopbrengst van de aandelen Vitens, heeft de vorming van de voorziening in 2017 geen echt grote gevolgen, maar het moge duidelijk zijn dat een dergelijke claim in een ander jaar grote gevolgen voor de gemeente zou kunnen hebben.