Het Koersdocument 2018 - 2022

Voor ons ligt het koersdocument 2018-2022. Dit Koersdocument is uitgewerkt op wens van de coalitie partijen n.a.v. ons coalitie akkoord. Vanuit het overdrachtsdocument ( van het vorige college) onze gezamenlijke Strategische Agenda en het coalitieakkoord 2018-2022 Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen heeft dit college , in opdracht van de raad, de financiële en kader stellende doorrekening gemaakt in dit koers document.

 Het koersdocument bepaalt feitelijk op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren, zoals wij die in het coalitieakkoord hebben aangegeven.

Uiteindelijk is dit document een uitgangspunt bij de opstelling van de begroting 2019, waar uiteraard  de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt. In de aanloop naar de begroting voor 2019 komen alle facetten in hun gebieden nog langs onze raad en kunnen we gezamenlijk deze uitgestippelde koers bevaren.

Het koersdocument bevat, zoals ook al gezegd,  ook een financieel hoofdstuk waarin een doorkijk wordt gegeven naar het herziene meerjarige saldo en de stand van de belangrijkste reserves. In dit  financiële hoofdstuk zijn de structurele doorwerkingen vanuit jaarverantwoording 2017 (en de eerste 4 maanden 2018), de gevolgen van de meicirculaire 2018 en een eerste doorrekening van het coalitieakkoord 2018-2022 , met de ambities van coalitie maar ook de wensen van alle andere partijen,  verwerkt.  


Want in het coalitie akkoord hebben we ook de andere partijen gevraagd om hun ambities aan te geven en geprobeerd deze verwerken. Want we zullen de komende vier  jaar gezamenlijk de uitgestippelde koers moeten bevaren en goed moeten zorgen voor onze inwoners, ons welzijn, de ondernemers en het klimaat maar ook onze financiële huishouding.

Ook hebben we in ons coalitie akkoord geprobeerd om zoveel mogelijk te denken vanuit “raadslid nummer 22” zoals onze burgemeester al heeft aangegeven. We zullen moeten zorgen, als totale raad,  dat we de uitvoering van het koersdocument en bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren we altijd blijven kijken naar de mogelijkheden die onze participatie maatschappij ons biedt . En tevens, samen met de inwoners en de diverse groeperingen en verenigingen die we in ons mooie Dinkelland hebben ,  de uitspraken en wensen die we hebben gedaan in Mijn Dinkelland 2030 vorm te gaan geven. Naast woorden ook daden…

De verschillende daden hebben we in het koersdocument als ambities omschreven.  Twee hiervan wil ik graag benomen. Dat is ten eerste de Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving.  Hierin hebben geprobeerd goed te luisteren naar alle wensen vanuit onze inwoners maar ook die in deze raad zijn uitgesproken. We zetten in op een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud. Hierin streven ernaar we om in elke kern een toegankelijke woningmarkt en een realistisch woningbouw aanbod te creëren. Zowel de behoefte op korte als op langere termijn. Wij nemen zelf het initiatief om te zorgen voor passende woningen en legt hierbij de focus op inbreiding. Wanneer door inbreiding niet in de lokale behoefte kan worden voorzien, wordt uitbreiding overwogen.


De tweede is onze ambitie Sterke bedrijvigheid. In het coalitieprogramma is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Wij willen een aantrekkelijke gemeente waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is, zodat Dinkelland ook interessant blijft voor de recreant en (toekomstige) medewerkers. Ondernemers zijn van wezenlijk belang voor onze samenleving.

Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. De rol van ons als gemeente zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder willen we inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemer.

Dit zijn twee ambities die we naast de diverse ambities, zoals de inclusieve samenleving,  en de ambitie duurzaamheid hebben laten uitwerken en tevens laten doorrekenen in dit koers document.

De komende periode wordt benut om de richtinggevende en kader stellende uitspraken van het koersdocument uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2019. De uitvoering start na de begroting 2019 tenzij het reeds lopende activiteiten en projecten betreft